سخن روز

میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام مبارک باد


 
پرورش خلا قيت در خانواده:

1- به انديشه ها، ايده ها و نظرهاي فرزندانتان بي اعتنا نباشيد و آنها را بي اهميت و ناچيز نشماريد

2- فرزندانتان را با داستان، اسطوره و افسانه ها آشنا کنيد تا پشتوانه فرهنگي قوي و محکمي در اين زمينه داشته باشيد

3- در صورت امکان به فرزندانتان حق انتخاب و آزادي عمل بدهيد

4- با فرزندانتان از روياها و اميدهاي آينده صحبت کنيد

5- طوري رفتار نکنيد که گويي فقط آن چه بزرگ ترها انجام مي دهند اهميت دارد

6- به فرزندتان ياد بدهيد چگونه براي کاري که مي خواهد انجام دهد پيشاپيش برنامه ريزي کند و آينده نگر باشد

7- اگر فرزندتان گوشه گير و خجالتي است در حضور ديگران از او تعريف کنيد و برايش احترام قائل شويد

و در خلوت در آغوشش بگیرد.

8- ترس و تشويش خود را نسبت به دستگاه هاي صاحب اقتدار به فرزندتان منتقل نکنيد

4.gif

خلا قيت در کلا س

معلم دوره ابتدايي مي بايد ذهني فعال، پويا و اطلا عاتي علمي و به روز و کاربردي داشته باشد

 معلم دوره ابتدايي بايد يک سلسله اصول و مباني را در جهت پرورش خلا قيت دانشآموزان در کلا س درس در نظر بگيرد

: تا بتواند  دراين زمينه موفق شود. برخي از اين اصول به شرح زير است

1- پرورش خلا قيت در آموزش ابتدايي نيازمند نوگرايي، انعطاف پذيري و تنوع در رفتار، گفتار و تدريس است

2- اگر معلم ابتدايي پرتکاپو، با انرژي و فعال و با نشاط باشد سبب رشد خلا قيت در دانشآموز خواهد بود

3- اعتماد به نفس معلم در رشد اعتماد به نفس در دانشآموزان ابتدايي خلا قيت است

4- خطر پذيري، بارش فکري، يورش انديشه براي دانشآموز زمينه فن پرورش خلا قيت است

5- ميل به تجربه هاي آموزشي ناشناخته، ترجيح دادن سادگي به پيچيدگي، طرح سوال، تحريک کنجکاوي، آموزش کشف محيط

 جهت  دهي ذهني  دانشآموز، براي رشد خلا قيت در دوره ابتدايي ضروري است

6- فشار نياوردن، تحميل نکردن دانسته هاي خود و تقويت مثبت دانشآموز ابتدايي در پرورش خلا قيت تاثير بسيار دارد

7- بازي و فعاليت هاي آزاد و انعطاف پذير کلا س سبب رشد افکار و احساسات خلا قانه مي شود

8- معلم شوخ طبع، خوش رو و داراي علا يق هنري باعث تحريک در رشد خلا قيت مي شود

9- پرهيز از دانش جديد، روش هاي تازه، فکر نو، برنامه هاي جديد و ابراز وجود مانع رشد خلا قيت است

10- گرايش به روش هاي تکراري، آموزش از روي عادت، پرسش و پاسخ کليشه اي، روح خلا قيت را در دانش آموز ابتدايي
 
مي کشد

11-  نداشتن تمرکز ذهني، تحمل نکردن، ابهام و تضاد وابستگي و انجام فکري نشانه نبود خلا قيت است

12- رشد علمي، تجربه کلا سي، ارزشيابي مستمر از خود از عوامل رشد خلا قيت است